PRIVATUMO POLITIKA

Įsigalioja: 2018 m. gegužės 25 d.


UAB „Hipotekiniai kreditai“, juridinio asmens kodas: 304374977, adresas: V. Putvinskio g. 62, Kaunas, el. p. mailto:  info@hipocredit.lt , Tel. +370 607 77708 (toliau – Bendrovė) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo per internetinę svetainę  http://www.hipocredit.lt/   pateikia bendrovei asmens duomenis. Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.


Bendrovė pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio internetinėje svetainėje, teisę į privatumą, todėl šioje Privatumo politikoje pateikia informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?

Asmens duomenys internetinėje svetainėje renkami šiais tikslais:  Informuojame, kad asmens duomenų, kurių pateikimas Bendrovei yra reikalingas sutarties sudarymui ir (ar) įvykdymui, nepateikimas lems negalėjimą Jums suteikti paslaugų.

Iš kur gaunami Jūsų asmens duomenys?

Asmens duomenys apie Jus renkami iš pateiktos informacijos tiek internetinėje svetainėje, tiek vėliau susisiekiant su Jumis asmeniškai. Jūs užtikrinate, kad pateiksite Bendrovei tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

Informuojame, kad asmens duomenys apie Jus gali būti gaunami iš (duomenų šaltiniai):  

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:  


Duomenų tvarkytojai tvarko asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina siekiamų tikslų įgyvendinimui. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai.


Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (EEE) teritorijoje.

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti.


Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi tik turint teisėtą pagrindą, t. y.:  

Kiek laiko saugomi asmens duomenys?

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir (ar) teisės aktai:  

Jūsų teisės

Jūs turite teisę prašyti, kad bendrovė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.


Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo valia duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (kai toks sutikimas buvo duotas) informuojant Bendrovę nurodytais kontaktais.


Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.


Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu  info@hipocredit.lt  arba paštu: V. Putvinskio g. 62, LT-44211, Kaunas. Atsakymas pateikiamas tokia forma, kokia Bendrovė gavo pranešimą ar pretenziją, ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos (šis terminas tam tikrais atvejai gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams).

Privatumo politikos galiojimas ir keitimas

Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d.


Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Bendrovė praneša internetinėje svetainėje www.hipocredit.lt ir (ar) kitomis priemonėmis.


UAB „Hipotekiniai kreditai“

info@hipocredit.lt

+370 607 77708